Program pro mladé (Státní fond rozvoje bydlení)

Úvěrový program na pořízení nebo modernizaci obydlí pro mladé do 36 let pečující o dítě do 15 let

Výhody programu:

·         program platí pro celé území České republiky;

·         mimořádné splátky a předčasné splacení úvěru je bez poplatků;

·         správa a vedení úvěru je bez poplatků, zdarma je i odborná pomoc a konzultace s pracovníky SFRB.

·         dotace 30 000 Kč při narození či osvojení dítěte (týká se pouze úvěru na pořízení obydlí).

Program se řídí nařízením vlády č. 136/2018 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Úvěr lze využít na:

·         výstavbu novostavby rodinného domu, jehož podlahová plocha nepřesáhne 140 m²;

·         koupi bytu, jehož podlahová plocha nepřesáhne 75 m²;

·         koupi rodinného domu, jehož podlahová plocha nepřesáhne 140 m²;

·         modernizaci obydlí.

Výše úvěru:

·         nejméně 30 000 Kč a nejvýše 300 000 Kč na modernizaci obydlí;

·         nejvýše 2 000 000 Kč na pořízení rodinného domu, a to výstavbou, nejvýše však 80 % skutečných nákladů na výstavbu, nebo koupí, nejvýše však 80 % ceny sjednané, a to včetně ceny pozemku;

·         nejvýše 1 200 000 Kč na pořízení obydlí koupí bytu, nejvýše však 80 % ceny sjednané.

Úroková sazba:

·         podle výše základní referenční sazby Evropské unie pro
Českou republiku, nejméně však 1% p.a., fixní nejdéle na dobu 5 let.

Splatnost úvěru:

·         maximálně 10 let v případě úvěru na modernizaci;

 ·         maximálně 20 let v případě úvěru na pořízení obydlí.

Fond umožní na žádost příjemce přerušení splácení jistiny až na dobu 2
let z důvodu narození, osvojení, poručenství, svěření dítěte do péče
nebo pěstounství dítěte. Celková doba splatnosti úvěru se následně
prodlouží o dobu, na kterou bylo povoleno přerušení splácení jistiny.

Fond může na žádost příjemce povolit přerušení splácení jistiny také z
důvodu ztráty zaměstnání na dobu delší než 3 měsíce, nemoci trvající
déle než 3 měsíce nebo úmrtí člena  domácnosti. Celková doba přerušení
splácení jistiny z těchto důvodů nesmí přesáhnout dobu 2 let. Celková
doba splatnosti úvěru se následně prodlouží o dobu, na kterou bylo
povoleno přerušení splácení jistiny.

Zajištění úvěru:

·         ručení za úvěr na modernizaci: každý příjemce úvěru musí mít ručitele ve věku do 55 let s minimálním průměrným čistým příjmem za poslední 3 měsíce 15 000 Kč.

·         ručení za úvěr na výstavbu rodinného domu:
zástavní právo k pozemku a budované nemovitosti v prvním pořadí +
vinkulace pojistného plnění (po dokončení stavby, vinkulace k živelnímu
pojištění).

·         ručení za úvěr na koupi bytu nebo rodinného domu: zástavní právo k úvěrované nemovitosti v prvním pořadí.